lektorka-drozdova*   učiteľka jazyka nemeckého a anglického
*    narodená v znamení býka
*    absolventka  štúdia germanistiky na Univerzite Karla Marxa v Lipsku (1982)
*    v mladosti nadšená propagátorka slovenského ľudového tanca a turistka
*    mama dvoch dcér
*    vďačná poslucháčka Stinga, Adele atď
*    obľúbená činnosť – čítanie detských kníh vnukovi
*    obľúbené jedlo - ryba
*     obľúbený autor – Paulo Coelho
*     najvzácnejší dar – rodina
*     najväčší úspech – udelenie ocenenia Európsky učiteľ jazykov roka 2012
*     splnený sen – založenie jazykovej školy LINGUA SPIRIT (+ viac info)

Učiteľské povolanie je späté s mojím životom od útleho detstva. Za pozitívny vzťah k tejto profesii vďačím svojim rodičom, zanieteným pedagógom počas ich celého aktívneho života. Niet sa teda čo diviť, že som sa už ako malé dievčatko rada vžívala do úlohy učiteľky a testovala svoje “pedagogické schopnosti“ na mladšej sestre v role mojej jedinej žiačky.
K môjmu prvému kontaktu s nemčinou došlo na jednej vidieckej základnej škole  v kysuckom regióne a môj vzťah k nej sa prehlboval na ďalšej základnej škole v Žiline a neskôr na gymnáziu v už spomenutom meste. Tu k nemčine pribudla angličtina.
Päťročné vysokoškolské štúdium som absolvovala v Nemeckej demokratickej republike, konkrétne na univerzite v Lipsku. Po absolvovaní štúdia v roku 1982 som sa presťahovala na východ do Humenného, odkiaľ pochádza môj manžel.

V tom čase som mala problém získať miesto učiteľky, pretože kombinácia nemčiny a angličtiny sa považovala za neatraktívnu. V priebehu nasledujúcich 7 rokov som vystriedala 4 pracoviská, čo bolo na vtedajšiu dobu dosť netypické. Jedinou výhodou pre mňa bolo, že som spoznala veľa nových ľudí a získala nových priateľov.
Situácia sa zmenila v môj prospech po roku 1989. Konečne som dostala možnosť pracovať v školstve – na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom.  Práca s mládežou  je na jednej strane náročná, ale na druhej strane má aj svoje čaro. Dobrá spolupráca so žiakmi a ich snaha naučiť sa komunikovať v cudzom jazyku čo najlepšie sú pre mňa hnacím motorom nielen pri príprave hodín, ale aj počas vyučovania.
V snahe držať krok s novými trendmi vo vyučovaní cudzích jazykov som aktívne využívala ponuky na účasť na seminároch a kurzoch pre učiteľov cudzích jazykov. Určite najvýznamnejším bolo pre mňa veľmi intenzívne dvojročné postgraduálne štúdium pre multiplikátorov, ktoré v rokoch 2004 – 2005 ponúkla nadácia Roberta Boscha vybraným učiteľom zo Slovenska, Českej republiky a všetkých troch pobaltských krajín.


S pribúdajúcim vekom vo mne stále intenzívnejšie rezonoval nápad osloviť aj iné vekové kategórie a ponúknuť jazykové vzdelávanie v príjemnom prostredí  podľa predstáv a potrieb záujemcov.  Z tohto dôvodu som v septembri 2009 začala činnosť LINGUA SPIRIT v centre mesta. V prenajatých priestoroch na Námestí slobody som ponúkala hodiny nemeckého a anglického jazyka záujemcom všetkých vekových kategórií. Od septembra 2011 pôsobím vo vlastných priestoroch – v zrekonštruovanom pôvodne rodinnom dome na Štúrovej ulici č.4. S potešením môžem skonštatovať, že počet záujemcov o naše jazykové hodiny má stúpajúcu tendenciu.    


Pevne verím, že sa nám v blízkej budúcnosti podarí rozšíriť činnosť aj o iné vzdelávacie a kultúrne aktivity.